Arenos taisyklės

1. SĄVOKOS

1.1. BENDROVĖ – „Švyturio arena” valdytoja UAB „Klaipėdos arena”.

1.2. „Švyturio arena” (toliau – Arena), daugiafunkcinis pramogų ir sporto kompleksas, atitinkantis tarptautinius standartus, pasižymintis įvairiapusišku panaudojimu bei teikiantis įvairiausias pramogines paslaugas lankytojams.

1.3. LANKYTOJAS – kiekvienas asmuo, turintis bilietą, kvietimą ar kitą dokumentą suteikiantį teisę patekti į Areną, kuris naudojasi Arenos teikiamomis paslaugomis.

1.4. ARENOS ADMINISTRACIJA – Bendrovės darbuotojai, administruojantys Areną tiek Renginių, tiek ne Renginių metu.

1.5.  AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ – tai Bendrovės valdoma automobilių stovėjimo aikštelė, kurios schema ir adresas nurodytas Bendrovės interneto tinklapyje www.svyturioarena.lt.

1.6. RŪBINĖ – patalpa, kurioje Renginio metu saugomi Lankytojų viršutiniai rūbai. Rūbinės paslauga- nemokama.

1.7. RENGINYS – organizuotas viešas arba uždaras žmonių susibūrimas, veiksmas – koncertas, spektaklis, šventė, mugė, varžybos ir kt., kurio forma nepriskiriama susirinkimo sąvokai (mitingas, piketas, demonstracija, pilietinė akcija ir kt.).

1.8. RENGINIO ORGANIZATORIUS (toliau – Organizatorius), Lietuvos Respublikos įstatymu numatyta tvarka įregistruota įmonė, įstaiga, organizacija, juridinis ar fizinis (ne jaunesnis nei 18 metų veiksnus Lietuvos Respublikos asmuo, organizuojantis šių taisyklių 1.7. punkte nurodyto pobūdžio renginį bei atsakantis už organizuojamo renginio garso, šviesos ir kt. kokybę.

1.9. APSAUGOS DARBUOTOJAS – asmens ir turto saugąvykdantis apsaugos tarnybos ir/arba apsaugos padalinio darbuotojas.

1.10. APTARNAUJANTIS PERSONALAS – asmenys, nevykdantys Bendrovės administracijos funkcijų, bet aptarnaujantys Bendrovę ir jos poreikius (pvz: kontrolierius, rūbininkas, valytojas ir kt.).

1.11. SUKAMIEJI VARTELIAI (toliau – Varteliai) – tai sukamos kryžmės pavidalo įėjimo įtaisas lankytojams po vieną praleisti, aktyvuojamas nuskaičius bilietą.

2.  ATVYKIMAS Į ARENĄ IR  AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĘ

2.1. Arenos automobilių stovėjimo aikštelė  yra nemokama.

2.2. Arenos automobilių stovėjimo aikštelėje yra vietų skirtų neįgaliems Arenos Lankytojams, kurios yra pažymėtos specialiais ženklais.

2.3. Arenos automobilių stovėjimo aikštelėje transporto eismas yra vykdomas pažymėtais kelių ženklais ir ne didesniu kaip 20 km/val. greičiu, kaip tai yra numatyta Kelių eismo taisyklėse.

2.4. Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimui Arenos lauko teritorija ir Arenos automobilių stovėjimo aikštelė yra stebima vaizdo kameromis.

2.5. Automobilių stovėjimo aikštelėje draudžiama:

 • plauti ir/arba valyti transporto priemonę/-es;
 • palikti stovėti ilgiau nei 1 (vienai) parai sunkiasvores transporto priemones, turistinius automobilius ir/arba turistines priekabas;
 • vykdyti bet kokią prekybinę, reklaminę, agitacinę veiklas, iš anksto nesuderinus su Arenos administracija ir negavus jos rašytinio leidimo.

2.6. Bendrovė turi teisę laikinai ir/arba iš dalies uždaryti Automobilio stovėjimo aikštelę apie tai neinformavus iš anksto.

2.7. Arenos administracija neatsako už Lankytojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų saugumą. Apie bet kokį incidentą, prieštaraujantį LR įstatymams ir/arba nelaimingą atsitikimą, kuomet nukenčia žmogus arba materialus jo ir/arba Arenos turtas, Arenos administracija praneša teisėsaugos institucijoms.

3. PATEKIMAS Į ARENĄ

3.1. Saugumui užtikrinti, Arenoje veikia vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti Lankytojus ir jų veiksmus.

3.2. Arenos durys Renginio dieną atveriamos likus 1 (vienai) valandai iki numatyto Renginio pradžios, išskyrus Renginio organizatorius numato kitaip.

3.3. Lankytojas turi teisę patekti į Areną tik su galiojančiu bilietu ir/arba kvietimu, ir/arba Arenos administracijos leidimu, ir/arba tokia tvarka, kuri yra numatyta Organizatoriaus.

3.4. Lankytojas nuskaito bilietą ir/arba kvietimą, pridėdamas prie elektroninio skaitytuvo, sumontuoto kartu su Sukamaisiais varteliais. Jeigu bilietas ir/ arba kvietimas nenuskaitomas, prašome kreiptis į bet kurį aptarnaujančio personalo darbuotoją.

3.5. Jūsų pačių ir Jūsų vaikų saugumui, rekomenduojame Lankytojams su mažamečiais vaikais (iki 5 m.), praeinant pro Vartelius, vaikus paimti ant rankų.

3.6. Lankytojo praėjimo kontrolė prieš patenkant į Areną yra vykdoma Apsaugos darbuotojo ir tai yra privaloma sąlyga, užtikrinanti kiekvieno Arenos Lankytojo saugumą. Patikrinimo procedūros metu Apsaugos darbuotojas turi teisę privaloma tvarka apieškoti Lankytoją ir jo drabužius, rankinę ir kitus daiktus, kurie Apsaugos darbuotojo pagrįsta nuomone kelia įtarimą dėl galimo ir/arba tikėtino pavojaus.

3.7.  Apsaugos darbuotojas turi teisę neįleisti Lankytojo, kuris atsisako patikrinimo ir/arba kuris:

 • neatitinka amžiaus cenzo, kuris yra nustatytas Organizatoriaus ir jo neįrodo dokumentais;
 • bando patekti į Renginį be bilieto arba kito dokumento;
 • bando patekti į Renginį su falsifikuotu ir kitokiu negaliojančiu bilietu ir/arba kitu negaliojančiu dokumentu;
 • yra apsvaigęs nuo alkoholinių gėrimų ir/arba psichotropinių medžiagų;
 • organizatoriaus yra paskelbtas kaip nepageidaujamas;
 • kelia grėsmę saugumui savo agresyviu elgesiu kitų Lankytojų ir/arba Arenos administracijos atžvilgiu;
 • bando įsinešti draudžiamų daiktų iš 3.8. punkto;
 • yra įtariami ir/arba yra įvykdę Viešosios tvarkos pažeidimus, buvo bausti už netinkamą elgesį ir/arba nusikalstamą veiklą Arenoje ir jos prieigose.

3.8. Draudžiamų daiktų/objektų sąrašas:

 • atsivesti/atsinešti į Areną gyvūnai;
 • nuodingos ir psichotropinės medžiagos;
 • ginklai, aštrūs daiktai ir sprogstamosios medžiagos;
 • fotoaparatai ir filmavimo kameros, jeigu Organizatorius draudžia  filmuoti ar fotografuoti;
 • fejerverkai, signalinės raketos, dujų bombos ir/arba kitokia pirotechnika;
 • buteliai, puodeliai, bet kokios rūšies skardinės ir kitokie gaminiai pagaminti iš plastiko, stiklo arba bet kurios kietai trapios medžiagos;
 • kiti daiktai, kuriuos įsinešti draudžia Organizatoriai ir/arba Arenos administracija, bei kurie gali kelti pavojų aplinkiniams.

4.  BILIETAS, KVIETIMAS, LEIDIMAS

4.1. Bilietas ir/arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę patekti į Areną privalo būti saugomas Lankytojo iki Renginio pabaigos. Bilieto formatas gali būti popierinis arba elektroninis. Biliete turi būti aiškūs Renginio duomenys apimantys vietą, laiką, renginio pavadinimą ir skaitmeninį kodą, kuris yra nuskaitomas elektroninio skaitytuvo. Galimas ir kitoks leidimas patekti į Areną jei tai numato Organizatorius.

4.2. Arenos administracija ir/arba Renginio organizatoriaus nurodymu pasilieka teisę pasiūlyti alternatyvias sėdimas ir/arba stovimas vietas Renginiui stebėti nei numatyta Biliete užtikrinant, kad stovimos ir/arba sėdimos vietos bus ne blogesnio matomumo ir/arba žemesnės piniginės vertės nei Lankytojo turimo Bilieto piniginė vertė. Alternatyvios vietos bus parenkamos Arenos administracijos ir/arba Renginio organizatoriaus iš tuo metu esančių neparduotų ir/arba kitaip neužimtų vietų.

4.3. Tik vienas Lankytojas gali naudotis 1 (vienu) ir tuo pačiu bilietu vienu metu, kuris privalo būti saugomas iki Renginio pabaigos.

4.4. Apsaugos darbuotojas ir/arba Aptarnaujantis personalas prie įėjimo gali paprašyti pateikti kartu su Bilietu ir asmens dokumento, jei Renginio formatas yra ribojamas amžiaus cenzo ir/arba jei tai yra Bilietas, suteikiantis nuolaidą socialiai remtiniems asmenims (neįgalūs asmenys, pensininkai, studentai ir kt.).

4.5. Arenos administracija neužtikrina ir negarantuoja Arenos Lankytojui sėdimos vietos, kuris neišsaugo galiojančio bilieto ir/arba kito dokumento iki Renginio pabaigos nurodančio jo sėdimą vietą Renginio metu.

4.6. Arenos administracija turi teisę konfiskuoti teisėtus ir neteisėtus bilietus ir/arba leidimus, ir/arba kitus dokumentus, kurie suteikia teisę patekti į Areną ir/arba Renginį, perduotus ir/arba parduotus kitiems
asmenims, neturintiems teisės jais naudotis.

5. VAIKAI IR AMŽIAUS CENZAS

5.1. Visi vaikai norintys patekti į Areną turi turėti Bilietą/kvietimą  ir/arba kitokį leidimą leidžiantį patekti į Areną, išskyrus tuos atvejus kai Organizatorius numato kitaip.

5.2. Apsaugos darbuotojas ir/arba Aptarnaujantis personalas prie įėjimo turi teisę prašyti Lankytojo asmens dokumento, įrodančio jo amžių, jeigu Organizatorius numato nemokamą patekimą į Renginį vaikams iki nustatyto amžiaus arba jeigu Renginio formatas yra ribojamas amžiaus cenzo.

5.3. Arenos administracija rekomenduoja įsivertinti Renginio turinį ir jo formatą tuo pačiu perleidžiant atsakomybę tėvams/globėjams ir/arba vaiką lydinčiam asmeniui dėl mažamečių vaikų galimo ilgalaikio ir/arba trumpalaikio sveikatos sutrikimo dėl Renginio metu leidžiamos garsios muzikos ir/arba specialių Renginyje naudojamų efektų.

5.4. Už mažamečių vaikų saugumą Arenoje ir/arba jos prieigose atsako jį lydintis asmuo, tėvai arba globėjai.

5.5. Už žalą padarytą Arenos turtui atsako ir privalo atlyginti nuostolius vaiką lydintis asmuo, jo tėvai arba globėjai.

6.  TVARKA RENGINIO METU 

6.1. Saugumui užtikrinti Arenoje veikia įrengta vaizdo stebėjimo sistema fiksuojanti Lankytojus ir jų veiksmus.

6.2. Lankytojas, atvykęs į Renginį, turi teisę užimti tik tą sėdimą vietą Arenoje, kuri yra nurodyta jo turimame biliete ir/arba kvietime, kuris suteikia teisę patekti į Areną ir stebėti joje Renginį (Nuoroda į 4.3 punktą).

6.3. Lankytojo elgesys neturi daryti žalos, kelti grėsmės sau ir kitiems.

6.4. Arenos administracija neatsako už ribotą matomumą Renginio metu, jei prieš Jus sėdintis ir/arba stovintis Lankytojas yra aukštesnis, didesnis ir/arba kitokiais būdais ir veiksmais riboja Jūsų matomumą.

6.5. Arenos administracija rekomenduoja įsivertinti Renginio turinį ir formatą tuo pačiu perleisdama atsakomybę Lankytojui dėl galimų ilgalaikio ir/arba trumpalaikių sveikatos sutrikimų dėl Renginio metu leidžiamos garsios muzikos ir/arba specialių Renginyje naudojamų efektų.

6.6. Renginio metu Lankytojas turi:

 • kultūringai elgtis ir nevartoti necenzūrinių žodžių ir nepažeisti viešo elgesio taisyklių;
 • netrukdyti ir netrikdyti kitų Lankytojų, negadinti ir nelaužyti Arenos vidaus ir išorės įrangos;
 • nešaukti, nemėtyti į tribūnas ir/arba į salę/ aikštelę įvairių daiktų ir/arba kitaip netrikdyti Arenoje vykstančio renginio eigos;
 • nedeginti ugnies, neleisti fejerverkų, raketų ir bombų ar kitokios pirotechnikos;
 • nelipti ant kėdės ir/arba jos rėmo, tvorelės, konstrukcijų, įrenginių ir kitų objektų, kur galima susižeisti ir/arba kitaip nukentėti ir pakenkti kitiems ir/arba sugadinti Arenos turtą;
 • nevaikščioti sportinių renginių metu krepšinio, ringo ir kitose Renginio dalyviams įrengtose aikštelėse;
 • nevaikščioti tarnybinėse patalpose, dalyvių persirengimo kambariuose ir kitose Lankytojams uždraustose Arenos patalpose;
 • netrukdyti ir neriboti Arenos lankytojų, personalo ir Renginio dalyvių įėjimo ir išėjimo;
 • nestovėti ir/arba nesėdėti tribūnose ant laiptų, trukdant laisvai vaikščioti kitiems Lankytojams, Personalui ir Dalyviams;
 • nepiešti, nerašyti, nedažyti ir netvirtinti bet kokių elementų ant kėdžių, sienų, turėklų ir kt.;
 • nekenkti ir nekelti grėsmės savo ir kitų Lankytojų saugumui, sveikatai ir gyvybei.

7. MAISTAS IR GĖRIMAI

7.1.  Į Areną draudžiama įsinešti ir joje vartoti savo atsineštą maistą ir gėrimus (išskyrus tuos atvejus, jeigu tai reikalinga dėl sveikatos ir/arba medicininių priežasčių, pateikiant gydytojo išrašą).

7.2. 1 (viena) valandą iki renginio ir Renginio metu Arenoje, atsižvelgiant į Renginio formatą, veikia barai, kuriuose galima įsigyti gaiviųjų gėrimų ir užkandžių.

7.3.   Arenoje veikiančiuose baruose galima atsiskaityti TIK banko kortele.

7.4.  Kliento saugumo sumetimais, Baruose Lankytojui perkant gėrimus užsukamuosiuose plastikiniuose buteliukuose gėrimai bus parduodami be kamštelių, o metalinėse skardinėse ir/arba stikliniuose induose, bet kokio tipo gėrimai bus perpilti į vienkartinius arba daugkartinius indus.

7.4. Aptarnaujantis barų personalas, kilus įtarimui dėl Lankytojo amžiaus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymu gali pareikalauti asmens dokumento perkant alkoholinius gėrimus.

8. RŪKYMAS

8.1.  Arenos viduje rūkymas yra draudžiamas, išskyrus kaitinamojo tabalo įrenginius ir elektronines cigaretes, kurias galima naudoti tam skirtoje ir pažymėtoje specialiais ženklais  vietoje.

8.2.  Įprastas cigaretes ir kitą tabaką Lankytojas gali rūkyti tik lauko teritorijoje.

9. PREKYBA ARENOJE

9.1. Lankytojams griežtai draudžiama:

 • reklaminę atributiką bei teikti kitas komercines ir nekomercines paslaugas be atskiro Arenos administracijos sutikimo;
 • ir kitas paslaugas be atskiro Arenos administracijos sutikimo.

10. RŪBINĖS PASLAUGOS

10.1. Arenoje veikiančių rūbinių teikiama Viršutinių rūbų saugojimo paslauga yra nemokama;

10.2.  Viršutiniai rūbai, kurie yra perduodami saugojimui, privalo turėti įsiūtą kabinimui skirtą pakabą;

10.3. Saugojimui į rūbines nėra  priimami  – telefonai, rankinės, skrybėlės ir kiti panašaus pobūdžio daiktai;

10.4. Perdavęs Viršutinį rūbą į Rūbinę Lankytojas turi gauti Rūbinės numerėlį;

10.5 Praradus Rūbinės numerėlį, Lankytojas privalo informuoti Rūbinės personalą ir/arba Arenos administraciją.

10.6 Pametusiam Rūbinės numerėlį, Lankytojui Viršutiniai rūbai grąžinami tik išėjus iš Arenos visiems kitiems Lankytojams, pasirašant atitinkamą dokumentą, kuriame fiksuojamas Rūbinės numerėlio pametimas ir/arba praradimas, Lankytojo Viršutinio rūbo grąžinimas bei pinigų perdavimo-­priėmimo akto duomenys;

10.7. Už pamestą Rūbinės numerėlį Lankytojas sumoka  6,00 EUR (šešių eurų, 00 ct.) baudą, kaip minimalų Bendrovės nuostolio atlyginimą už numerėlio užsakymą ir gamybą.

11. TAISYKLIŲ KEITIMAS

11.1. Arenos administracija turi teisę vienašališkai keisti Švyturio arenos bendrąsias  lankytojų elgesio taisykles, neįspėjus apie tai Lankytojų;

11.2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.svyturioarena.lt.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 • Asmenys nesilaikantys Bendros erdvės nustatytų taisyklių  į Areną nėra įleidžiami ir/arba šalinami iš Arenos be atskiro įspėjimo. Iš Arenos pašalintam Lankytojui pinigai už įsigytus Bilietus, jei renginys yra mokamas, negrąžinami;
 • Švyturio arenos vidaus patalpose ir lauko teritorijoje vykdomas nuolatinis vaizdo stebėjimas, siekiant užtikrinti Jūsų, įmonės ir darbuotojų turto bei nuosavybės teisės apsaugą, viešąją tvarką ir saugią aplinką renginių ir ne renginių metu;
 • Vykstančių renginių metu gali būti fotografuojama ir filmuojama ir dėl šių veiksmų Jūsų atvaizdas gali būti užfiksuotas fotonuotraukose ir/ar vaizdo įrašuose, kuriuos Arena įsipareigoja naudoti tik visuomenės informavimo tikslais, socialinės žiniasklaidos paskyrose ir interneto svetainėje, nepažeidžiant Jūsų garbės ir orumo. Arena renka, tvarko ir saugo Jūsų Asmens duomenis, pagal LR ADTAĮ ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiose asmens duomenų tvarkymą, nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus;
 • Už viešosios tvarkos ir Arenos taisyklių pažeidimus baudžiama Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų nustatyta tvarka;
 • Kiekvienas Lankytojas, patekęs į Areną automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Arenos elgesio taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.